Alarmnummer D.O.E.N.
(lokaal tarief) 24/7 direct inzetbaar
24/7 direct inzetbaar
sluiten

Privacy Statement

Privacystatement van D.O.E.N. B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Druten, ingeschreven onder nummer 09104078 bij de Kamer van Koophandel.

D.O.E.N. B.V. (hierna: D.O.E.N.) verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website doenbv.eu, bij het bieden van hulpverlening aan organisaties of wanneer u anderszins een overeenkomst met ons aangaat. Voorop staat dat D.O.E.N. veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Aanmaken melding traumaopvang & verwerking

Wanneer een organisatie/bedrijf een melding aanmaakt bij D.O.E.N., wordt deze organisatie/bedrijf gevraagd om de persoonsgegevens van haar contactpersoon en van het (eventuele) slachtoffer in te vullen. Na registratie van de melding bewaart D.O.E.N. deze persoonsgegevens om directe opvang en nazorg te bieden aan de slachtoffers.

Wanneer een organisatie/bedrijf een melding aanmaakt verwerken wij de volgende persoonsgegevens van haar contactpersoon:

 • voornaam en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • betalings- en factuurgegevens.


Wanneer een organisatie/bedrijf een melding aanmaakt verwerken wij de volgende persoonsgegevens van het slachtoffer:

 • voornaam en achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • e-mailadres
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum (alleen in geval van nazorg);
 • BSN-nummer (alleen in geval van nazorg).


Trainingen & workshops

D.O.E.N. biedt verschillende trainingen en workshops aan voor organisaties/bedrijven. Bij deelname aan een van deze trainingen worden van de cursisten de volgende persoonsgegevens gevraagd: voornaam, achternaam en eventueel e-mail. Deze gegevens worden door ons verwerkt om cursisten een certificaat van de gevolgde cursus aan te bieden en de betreffende cursus te evalueren door middel van een enquête.

Nieuwsbrieven
D.O.E.N. maakt gebruik van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van eventuele activiteiten. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Contactformulier
Indien u op onze website een contactformulier invult om meer informatie aan te vragen, vraagt D.O.E.N. om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.  

Sollicitatieprocedure
Indien u solliciteert bij D.O.E.N., worden onder andere uw voornaam, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, curriculum vitae (cv), werkervaring en/of uw pasfoto verzameld. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft kan D.O.E.N. uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures.

Leveranciers en ZZP’ers
Ook van onze leveranciers en ZZP’ers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, woonplaats/vestigingsplaats en betalings- en factuurgegevens.

Doel verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Onze dienstverlening en het verrichten van de noodzakelijke (bedrijfs)activiteiten;
 • Het beheer van de interne administratie;
 • Om contact met u op te kunnen nemen in het geval van eventuele vragen;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Om u te informeren over onze producten, diensten, acties en overige activiteiten en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • Ten behoeve van het uitvoeren van data-analyse en klanttevredenheidsonderzoeken voor het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke plicht.

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • In het belang van de veiligheid van de Staat;
 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.


Grondslag verwerking persoonsgegevens
Indien bij ons een melding wordt gemaakt of wanneer D.O.E.N. een training/workshop geeft aan een organisatie, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor D.O.E.N. de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van D.O.E.N..

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld hulpverleners of psychologen;
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u, zoals MailChimp;
 • Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door D.O.E.N.;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

Rechten betrokkenen

Verzet
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar info@doenbv.eu. D.O.E.N. zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@doenbv.eu. D.O.E.N. zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal D.O.E.N. de verwerking beëindigen.  

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit
Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.


Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@doenbv.eu. D.O.E.N. zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten
Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens

D.O.E.N. heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Cookies

Onze website doenbv.eu maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website. De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw apparatuur. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor u niet toegankelijk zijn.

D.O.E.N. maakt gebruik van volgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om deze website te laten functioneren of die een door u gevraagde service of optie bieden.
 • Analytische cookies: dit zijn cookies die worden geplaatst door een derde dienstverlener met wie wij samenwerken: Google Analytics. Dit type cookies identificeert u niet individueel, maar helpt D.O.E.N. onder meer om:

◦    het gebruik van deze website te analyseren of
◦    statistieken op te maken.


Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van deze website door middel van cookies. Google slaat deze informatie op en gebruikt ze voor rapporteringsdoeleinden. Google’s privacybeleid is beschikbaar op http://www.google.com/privacypolicy.html.

Wijziging privacystatement

Het is mogelijk dat in dit privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit privacystatement is gepubliceerd op de website doenbv.eu. Houdt deze website dus goed in de gaten. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2018.

Contactgegevens

D.O.E.N. B.V. is gevestigd in Druten.

Bezoekadres
Van Heemstraweg 56-C
6651 KH Druten

Postadres
Postbus 79
6600 AB Wijchen

T +31 88 51 50 777
info@doenbv.eu

 

U kunt desgewenst het Privacystatement van D.O.E.N. B.V. hier downloaden. (pdf)