Alarmnummer D.O.E.N.
(lokaal tarief) 24/7 direct inzetbaar
24/7 direct inzetbaar
sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden D.O.E.N. BV

Artikel 1    Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.    D.O.E.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.E.N. BV gevestigd te Druten.

1.2.    Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van D.O.E.N. BV.
1.3.    Cliënt: iedere natuurlijke persoon aan wie D.O.E.N. BV in opdracht van Opdrachtgever hulp verleent.
1.4.    Overeenkomst: de schriftelijke door D.O.E.N. BV aan Opdrachtgever bevestigde overeenkomst van opdracht tussen D.O.E.N. BV en Opdrachtgever en/of Derden tot het verrichten van de in de Overeenkomst bedoelde Opdracht en werkzaamheden ten behoeve van en/of namens Opdrachtgever, waaronder (maar niet uitsluitend) hulpverlening aan natuurlijke personen in dienst van en/of betrokken bij Opdrachtgever.
1.5.    Opdracht: de in de Overeenkomst beschreven opdracht.

Artikel 2    Toepasselijkheid
2.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen D.O.E.N. BV en Opdrachtgever. Ook alle door D.O.E.N. BV bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken andere (rechts)personen komt een beroep op deze algemene voorwaarden toe. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door D.O.E.N. BV zijn bevestigd.
2.2.    D.O.E.N. BV verwerpt uitdrukkelijk iedere toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever.
2.3.    De eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat niet aan de toepasselijkheid van de overige voorwaarden in de weg. Partijen zullen in voorkomende gevallen in overleg treden om nietige/vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.

Artikel 3    Uitvoering Overeenkomst
3.1.    D.O.E.N. BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen (doen) uitvoeren.
3.2.    D.O.E.N. BV heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden (deels of geheel) te laten verrichten door derden. D.O.E.N. BV bepaalt door welke (rechts)personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd. D.O.E.N. BV is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten of onrechtmatig handelen door deze derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3.    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan D.O.E.N. BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn) voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan D.O.E.N. BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan D.O.E.N. BV zijn verstrekt, heeft D.O.E.N. BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4    Honorarium en betaling
4.1.    Het overeengekomen honorarium is exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. In het kader van de Opdracht door D.O.E.N. BV gemaakte onkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.2.    D.O.E.N. BV brengt het overeengekomen honorarium en alle andere kosten als bedoeld in dit artikel 4 regelmatig aan Opdrachtgever in rekening, naar keuze van D.O.E.N. BV voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de werkzaamheden, in een keer of in gedeelten.
4.3.    Het honorarium wordt jaarlijks conform de indexering van het CBS verhoogd, onverminderd het recht van D.O.E.N. BV om het honorarium tussentijds te verhogen.
4.4.    Betaling van de facturen door Opdrachtgever aan D.O.E.N. BV dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
4.5.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van D.O.E.N. BV op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4.6.    Opdrachtgever is niet bevoegd het aan D.O.E.N. BV verschuldigde met enigerlei andere vordering te verrekenen. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn of haar betalingsverplichtingen jegens D.O.E.N. BV.
4.7.    Bij overschrijding van de in lid 4 van dit artikel genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is vanaf de overschrijding van de betalingstermijn een rente van 2% per maand over het bruto factuurbedrag verschuldigd. Gedeelten van een maand worden daarbij als een volle maand gerekend. Indien toepassing van de wettelijke handelsrente tot een hogere rente leidt, geldt de wettelijke handelsrente.
4.8.    Bij het niet (tijdig) nakomen van de betalingsverplichtingen is de Opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten aan D.O.E.N. BV verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen, exclusief btw, 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 500,00 exclusief btw per geval van niet-nakoming of niet tijdige nakoming.
4.9.    Indien D.O.E.N. BV haar vordering op Opdrachtgever in een gerechtelijke procedure (daaronder begrepen arbitrage en bindend advies) aanhangig heeft gemaakt en deze geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, is Opdrachtgever aan D.O.E.N. BV de werkelijk met de procedure gemoeide kosten verschuldigd, ook indien deze kosten de eventuele op artikel 237 Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering en verder gebaseerde proceskostenvergoeding te boven gaan.  

Artikel 5    Opschorting
5.1.    D.O.E.N. BV is bevoegd de nakoming van de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt of indien D.O.E.N. BV redenen heeft om te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. D.O.E.N. BV is niet aansprakelijk voor eventuele als gevolg van de opschorting ontstane schade.
5.2.    D.O.E.N. BV behoudt in alle gevallen het recht op vergoeding door Opdrachtgever van de door haar als gevolg van opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst geleden schade.  

Artikel 6    Verzuim D.O.E.N. BV
6.1.    Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient Opdrachtgever D.O.E.N. BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming van de betreffende werkzaamheden te stellen.
6.2.    Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en voorzien van een gedetailleerde onderbouwing te worden gemeld aan D.O.E.N. BV.
6.3.    Indien de klacht gegrond is, zal D.O.E.N. BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij Opdrachtgever schriftelijk te kennen geeft daarvan af te willen zien.
6.4.    Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is de werkzaamheden alsnog te verrichten, is D.O.E.N. BV slechts aansprakelijk voor zover de eventuele schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of grove schuld van D.O.E.N. BV en voor zover aan de overige eisen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden is voldaan.

Artikel 7    Aansprakelijkheid
7.1.    D.O.E.N. BV is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van opzet of grove schuld van D.O.E.N. BV. Indien D.O.E.N. BV aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2.    D.O.E.N. BV is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, (mede) ontstaan doordat D.O.E.N. BV is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  
7.3.    Eventuele aansprakelijkheid van D.O.E.N. BV is te allen tijde beperkt tot maximaal 50% van het aan de werkzaamheden gerelateerde factuurbedrag.
7.4.    D.O.E.N. BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.5.    Enigerlei recht op vergoeding van schade door D.O.E.N. BV vervalt indien de rechthebbende niet binnen 30 dagen na het moment waarop het schadeveroorzakende feit en/of de schade door de rechthebbende is ontdekt of behoorde te zijn ontdekt, daarvan schriftelijk melding bij D.O.E.N. BV maakt. Het recht op vergoeding van schade door D.O.E.N. BV vervalt voorts indien de rechthebbende niet binnen 6 maanden na het eerste moment waarop het schadeveroorzakende feit zich voordeed, schriftelijk aanspraak op schadevergoeding jegens D.O.E.N. BV maakt, ongeacht of de schade c.q. het schadeveroorzakende feit binnen die periode reeds bekend is of behoorde te zijn bij de rechthebbende.
7.6.    Opdrachtgever vrijwaart D.O.E.N. BV tegen aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, met uitzondering van aanspraken in verband met schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van D.O.E.N. BV. Onder derden worden in deze bepaling onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen Cliënten.
7.7.    Alle aanspraken jegens D.O.E.N. BV vervallen indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop Opdrachtgever of Cliënt daarmee bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 8     Overmacht
8.1.    Gedurende overmacht worden de verplichtingen van D.O.E.N. BV opgeschort. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop D.O.E.N. BV geen of onvoldoende invloed kan uitoefenen en welke D.O.E.N. BV verhinderen de Overeenkomst uit te voeren op de overeengekomen wijze. Er zal in elk geval sprake zijn van overmacht in de volgende gevallen: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen welke D.O.E.N. BV en/of door haar ingeschakelde en nog in te schakelen derden treffen, alsmede ziekte van de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken of benodigde personen.
8.2.    D.O.E.N. BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat D.O.E.N. BV de werkzaamheden had moeten verrichten.
8.3.    Indien de periode van opschorting wegens overmacht langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.4.    Voor zover D.O.E.N. BV ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, is D.O.E.N. BV gerechtigd om het reeds nagekomen deel afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9     Duur en beëindiging Overeenkomst
9.1.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2.    Indien de Overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk is aangegaan voor bepaalde tijd, eindigt de Overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur van rechtswege. Indien partijen na het verstrijken van de duur van de Overeenkomst hun rechtsverhouding voortzetten als ware de Overeenkomst nog geldig, wordt de Overeenkomst (stilzwijgend) omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd.
9.3.    De Overeenkomst eindigt onmiddellijk van rechtswege door faillissement, surseance van betaling of een verzoek van Opdrachtgever tot toelating tot de schuldsanering als bedoeld in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.
9.4.    D.O.E.N. BV heeft steeds het recht om de Overeenkomst, ongeacht of deze voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd is aangegaan, eenzijdig en zonder reden op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Indien sprake is van een dringende reden voor opzegging van de Overeenkomst, heeft D.O.E.N. BV het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Of sprake is van een dringende reden is ter beoordeling van D.O.E.N. BV.
9.5.    Opdrachtgever heeft nadat drie maanden zijn verstreken vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst, het recht om de Overeenkomst, indien deze voor onbepaalde tijd is aangegaan, eenzijdig en zonder reden op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Vanaf een jaar na de (eerste) totstandkoming van een Overeenkomst tussen D.O.E.N. BV en Opdrachtgever, geldt voor opzegging door Opdrachtgever van de Overeenkomst een opzegtermijn van vier weken verlengd met een week per elk volgend jaar waarin D.O.E.N. BV voor Opdrachtgever diensten heeft verricht.
9.6.    D.O.E.N. BV is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van beëindiging van de Overeenkomst door D.O.E.N. BV.

Artikel 10    Intellectuele eigendom en auteursrechten
10.1.    Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt D.O.E.N. BV zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet of op grond van enig ander intellectueel eigendomsrecht. D.O.E.N. BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
10.2.    Alle door D.O.E.N. BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever niet zonder voorafgaande toestemming van D.O.E.N. BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 11    Geheimhouding
11.1.    Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt steeds als vertrouwelijk tenzij door de andere partij is medegedeeld dat dit niet het geval is of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. D.O.E.N. BV heeft, voor zover zij dit met het oog op een goede uitvoering van de Overeenkomst wenselijk acht, het recht vertrouwelijke informatie kenbaar te maken aan door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden en/of aan Cliënten.
11.2.    D.O.E.N. BV heeft het recht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van haar Overeenkomst van Cliënten en/of uit andere bron heeft verkregen jegens Opdrachtgever geheim te houden.
11.3.    Voor het geval, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, D.O.E.N. BV en/of door D.O.E.N. BV bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan Opdrachtgever te verstrekken, en D.O.E.N. BV en voornoemde derden zich ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, vrijwaart Opdrachtgever D.O.E.N. BV voor aanspraken van Cliënten en derden jegens Opdrachtgever uit hoofde van de verstrekte vertrouwelijke informatie .  
11.4.    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, D.O.E.N. BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en D.O.E.N. BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is D.O.E.N. BV daartoe gerechtigd zonder dat zij gehouden is tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12    Wijziging algemene voorwaarden
12.1.    D.O.E.N. BV heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking binnen dertig dagen na de dag waarop de gewijzigde versie van de algemene voorwaarden aan Opdrachtgever is toegezonden.
12.2.    Ten aanzien van op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden bestaande Overeenkomsten, gelden wijzigingen voor zover Opdrachtgever niet binnen dertig dagen na die inwerkingtreding schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij niet aan die gewijzigde algemene voorwaarden gebonden wenst te worden.

Artikel 13    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1.    Op alle overeenkomsten gesloten met D.O.E.N. BV en daaraan gerelateerde geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2.    Ten aanzien van geschillen tussen partijen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
13.3.    Voor zover de sectorale bevoegdheid bij de rechtbank berust, zullen geschillen uitsluitend kunnen worden gebracht voor de rechtbank in het arrondissement waarbinnen D.O.E.N. BV is gevestigd.